آیا پروژه هایی مانند مسکن مهر کار درستی به حساب می آیند؟

  • یکشنبه - 28 آبان 1396
  • غائله مسکن مهر زیادی بالا گرفته است و پس از زلزله خیلی ها له و علیه آن موضع گیری کرده اند؛ شوربختانه مثل بسیاری دیگری از موضوعات قضیه به دعوای پایین محله- بالا محله شباهت پیدا کرده است و هواداران شیخ دیپلمات و پرزیدنت مهرورز ...

    گالــــری