در باب چرندی به نام “فرهنگ”!

  • دوشنبه - 14 اسفند 1396
  • ریچارد شوادر از مردم شناسان امریکایی گفته است اینکه غربی ها ختنه کردن [زنان] در بعضی مناطق جهان را محکوم می  کنند به دلیل پیش داوری های تلقین شده از فرهنگ خودشان است، در حالیکه اگر از چشم بومی ها و "از درون" به قضیه ...

    گالــــری