ایران کشور پیشرفته و امنی است؟

  • یکشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۶
  • کفار غربی به زبان ساده معیارهایی را برای پیشرفت و رفاه یک کشور تعیین کرده اند؛ اوضاع  کلی اقتصاد و بهداشت و درمان و حکمرانی و امنیت و تحصیلات و سرمایه اجتماعی به ما می گوید که کجای مسیر پیشرفت قرار داریم.   شاخص پیشرفت لگاتوم در ...

    گالــــری