در باب بوی خوش نفت و “مزایده یارانه ها”

  • سه شنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • بر پیر و جوان پوشیده نیست که نفت از همان زمان کشف تاکنون بزرگترین مسئله اقتصاد سیاسی مملکت بوده است، مصدق السلطنه نفت را از دست کمپانی های اجنبی درآورد، ولی نفت بدون مشتری به کارش نیامد، سالها بعد محمدرضا شاه اوایل دهه 50 نفت ...

    گالــــری