راهنمای کاربردی یک ناسزا؛ نئولیبرالیسم

  • یکشنبه - 3 دی 1396
  • در مملکت آریایی اسلامی هر از چندی برخی کلمات مد می شوند که گوینده برای آنکه نشان دهد جز میوه جات به حساب می آید، باید یکی در میان آن را در بحث ها بپراند، از جمله پرکاربردترین آنها در بحث های اقتصادی همین واژه ...

    گالــــری