در ستایش شر مطلق!

  • دوشنبه - 25 دی 1396
  • سرمایه داری یکی از واژه های پرکاربرد؛ چه در محافل علمی و چه در بین عموم مردم است، اما به نظر می رسد اغلب کسانی که این واژه را به کار می برند، خود درک درستی از مفهوم آن ندارند. جالب اینجاست که این اشتباهات ...

    گالــــری