هتل بیروت!

  • پنجشنبه - 18 آذر 1395
  • می گویند بسیاری از شدت عمل و بدبینی ژنرال جیمز ماتیس (مَتیس به زبان اصلی)، وزیر دفاع آینده امریکا، نسبت به ایران تعجب می کنند، گفته می شود بر سر اختلاف در مورد چگونگی رفتار با ایران از سوی اوباما کنار گذاشته شده است. او ...

    گالــــری