فساد مسئله افراد نیست، مسئله ساختارهاست!

  • یکشنبه - 23 اردیبهشت 1397
  • قبل از به قدرت رسیدن دونالد شیردل به عنوان رئیس جمهور یانکی ها، اسم او را اولین بار به عنوان یک کارآفرین شنیده بودم، کتاب هایی هم در مورد روش مدیریتی او وجود داشت که یکی از آنها را وکیل وی نوشته بود و همان ...

    گالــــری