بساط کهنه را برچینید!

  • سه شنبه - ۹ بهمن ۱۳۹۷
  • چند  روزی است داستانی در همین تلگرام زیاد دست به دست می شود که یک بازنشسته اماراتی به رادیو عجمان زنگ می زند که حقوق ماهی 10هزار درهم (حدود 2700 دلار یا 33 میلیون تومان وجه رایج این مملکت) کفاف امورش را نمی دهد و ...

    گالــــری