در باب شکست بازار

  • پنجشنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۵
  • آن بزرگوار روزی فرمودند که در هر حزبی کسی هست که چنان از اصول حزبی دفاع می کند که حال بقیه را به هم می زند. در میان اهالی اقتصاد هم قضیه متفاوت نیست. از جمله بحث های داغ میان آنها که گاهی حال همه ...

    گالــــری