می توان اقتصادی تصور کرد که در آن قیمت های بازار وجود نداشته باشد؟

  • پنجشنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
  • مشاور اقتصادی سابق پوتین در مصاحبه ای گفته بود زمانی که در شوروی سابق درس می خوانده است، در کتاب ها خبری از مفهوم قیمت نبود و بحث از سازوکار قیمت ممنوع شده بود! در شوروی سابق از انجا که مالکیت خصوصی و بازار را ...

    گالــــری