در باب غائله توتال و جشن های ۲۵۰۰ ساله

  • چهارشنبه - 21 تیر 1396
  • می گفتند شاه در  آغاز دهه 1970 که توانسته بود انقلاب سفیدش را به سرانجامی برساند و محبوبیتی نسبی میان برخی مردم پیدا کند، تصمیم گرفت به اهالی خارجه هم نشان دهد که وارث یک تمدن کهن است و از جلال و جبروت فرنگی ها ...

    گالــــری