برگی از تاریخ: ما به سپتامبر پرحادثه عادت داریم

  • پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  • بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967 که کنترل کرانه باختری رود اردن از دست دولت اردن خارج شد، فداییون فلسطینی پایگاه هایشان را به داخل مرزهای اردن منتقل کردند تا حمله به مناطق اشغال شده توسط اسرائیل را از همانجا پیش ...

    گالــــری