ما “سرمایه داری” را آدم نکردیم، “سرمایه داری” ما را آدم کرد.

  • پنجشنبه - ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
  • در دنیای متمدن زیاد اتفاق می افتد که شرکت ها را محکوم می کنند که شما به خاطر "سود" بیشتر کارخانه ها را به کشورهای فقیر انتقال دادید و با  دستمزد "کافی" ندادن به کارگران و "کار کشیدن از کودکان" فقط به پرکردن جیب خودتان ...

    گالــــری