در باب منافع گورخوابی!

  • پنجشنبه - ۹ دی ۱۳۹۵
  • انتشار عکس های از "بی خانمان" هایی که در گور می خوابند، باز احساسات مردم  همیشه در صحنه را برانگیخته است.  از قرار کسانی هم نظام بازار را مقصر دانسته اند! (هنوز شیرین عقل هایی هستند که اقتصاد ایران را سرمایه داری می دانند) اجازه ...

    گالــــری