در باب جنگ و صلح

  • چهارشنبه - 20 دی 1396
  • حضرت یووال هراری می گوید می شود فهمید چرا در سال 1998 کشوری فقیر مانند رواندا دست به یورش و اشغال معادن کلتان کشور همسایه خود کنگو زد؛ سنگ معدن کلتان برای تولیدکنندگان تلفن همراه و لپ تاپ ماده مهمی به شمار می آمد و ...

    گالــــری