امریکا به ایران حمله می کند؟

  • سه شنبه - 23 آذر 1395
  • جان کندی فقید درباره دوران بحران اتمی کوبا می گفت که 14 نفر در این قضیه دست اندرکار بودند که در وطن پرستی و علاقه هیچ یک از آنها به امریکا تردیدی وجود نداشت، با این حال اگر 6 نفر از آنها به جای من ...

    گالــــری