جغرافیای سیاسی مهمترین منطقه جهان!

  • جمعه - 8 اردیبهشت 1396
  • یکی از نظریه های کلاسیک جغرافیای سیاسی نظریه  (هارتلند یا "قلبستان") مکیندر است، در این نظریه سطح زمین به سه بخش عمده تقسیم می شود و اصلی ترین بخش "جزیره جهان" (ورلد ایلند) است که در منطقه به هم پوسته میان آسیا و اروپا و ...

    گالــــری