ایران چقدر برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت دارد؟

  • پنجشنبه - 11 آبان 1396
  • کشوری که در گفته های سیاسیونش با توجه به جمعیت و موقعیت جغرافیایی استراتژیک و مانند آن باید بهشت سرمایه گذاران خارجی به حساب آید، چقدر در چشم سرمایه گذار اجنبی جذاب به نظر می رسد؟   کفار فرنگی برای ساده شدن تصمیم گیری از "شاخص فرصت ...

    گالــــری