در باب توسعه، کریسمس، مادر بزرگ کیم و باقی قضایا

  • یکشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۵
  • جذب شدن در اقتصاد جهانی توهمی بیش نیست، کشورهای توسعه یافته (مرکز) منابع و ثروت کشورهای توسعه نیافته (پیرامون) را به غارت می برند، وقتی قدرت ها برابر نیست، همیشه وضعیت به نفع قدرتمندترهاست و ارتباط کشورهای فقیر با غنی جز یک دروغ بزرگ نیست. ...

    گالــــری