قدرت نرم ایران؟

  • یکشنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
  • در این حوالی بسیاری دوست دارند تصور کنند ایران از نظر "قدرت نرم" وضعیت ممتازی در دنیا دارد، البته ایرادی هم ندارد، ولی مشروط بر آنکه در گام نخست بدانیم قدرت نرم چیست!؟   قدرت نرم یک کشور یعنی میزانی که بدون استفاده از داغ و درفش ...

    گالــــری