توسعه مبتنی بر فرهنگ ایرانی یعنی چه؟

  • دوشنبه - 15 شهریور 1395
  • رضا شاه فقید را برای توسعه آمرانه اش نقد می کنند، می گویند قزاق بیسواد کار را با داغ و درفش پیش می برد و به "فرهنگ" مردم بی توجه بود. امروز هم همه جا می شنویم که در توسعه باید اقتضائات "فرهنگی" را در ...

    گالــــری