در باب توسعه و دولت

  • چهارشنبه - 23 فروردین 1396
  • برگردیم به سال 1957 همان زمانی که قوام نکرومه استقلال غنا را اعلام کرد؛ اقتصاد این کشور را در نظر بگیرید، بخش مدرن کارخانه ها و کسب و کارهای صنعتی که با هدف سودآوری فعالیت می کردند و بخش سنتی هم کسب و کارهای خانوادگی ...

    گالــــری