تهران را می شود خلوت کرد؟

  • چهارشنبه - ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
  • اگر از نگارنده که از اساس "بچه شهرستان" است بگذریم، در مورد قریب به اتفاق "بچه های تهران" هم سابقه حضور در پایتخت بیش از دو سه نسل نیست، خیلی ها می گویند دلشان می خواهد از این جهنم پردود فرار کنند، وقتی دولتی ها ...

    گالــــری