دولت ایران قوی است یا ضعیف؟

  • چهارشنبه - ۸ دی ۱۳۹۵
  • در علم سیاست مرسوم است که دولت ها را به قوی، ضعیف، ورشکسته و مانند آن تقسیم می کنند، دیدم کسانی از اهل دل دنبال این هستند که بدانند آیا دولت ایران را می شود دولتی قوی به حساب آورد. اجازه دهید ببینیم دولت قوی چه ...

    گالــــری