هزار کشته امروز، بهتر از یک میلیون کشته فرداست!

  • سه شنبه - 21 شهریور 1396
  • زمستان سال 1356 که تازه شعله های انقلاب روشن شده بود، انقلابیون تظاهراتی در قم و تهران و چند شهر دیگر برگزار کردند. اشرف پهلوی که با شنیدن اخبار نگران شده بود با پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی ساواک، تماس می گیرد و به ...

    بی اعتمادی شاهانه

  • دوشنبه - 11 بهمن 1395
  • داریوش همایون فقید شاه سابق ایران را اینگونه توصیف می کند او فرقی بین خودش و ایران نمی‌دید، مثل لوئی چهاردهم که می گفت دولت منم. ولی ایران از او تواناتر بود، از هرکسی دیگری تواناتر است. در آن مصاحبه آخرش که اهالی خارجه را ...

    گالــــری