مرگ واقعی یک آیت الله

  • سه شنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۵
  • گفته می شود شاه سابق که در ابتدا از او با عنوان "شاه جوانبخت" یاد می کردند، در سال های آغازین سلطنت زیر سایه سنگین قجری تبارها بود، مصدق و قوام از برجسته ترین ها بودند و در رده های پایین تر هم اوضاع خیلی ...

    گالــــری