دغدغه های توسعه: از این “مردم” بخاری بلند می شود؟

  • شنبه - 10 مهر 1395
  • یکی از بزنگاه های تاریخی جالب در ایران اصلاحات ارضی است، پروژه ای که قرار بود سیستم ارباب رعیتی ایران را تغییر دهد، گفته اند یکی از خان های کردستان در زمین های وسیعش اجازه ساخت مدرسه را نمی داد و معتقد بود اگر رعایا ...

    گالــــری