بیکاری مزمن یک پدیده “سیاسی” است!

  • چهارشنبه - 5 آبان 1395
  • اهل فن یکی از "اصول" اقتصاد کلان را این می دانند که تورم و بیکاری با هم رابطه عکس دارند؛ در سیاستگذاری اقتصادی یا باید به تورم بالا و بیکاری پایین تن داد یا تورم پایین و بیکاری بالا را پذیرفت و نمی توان هر ...

    گالــــری