باید منتظر فاجعه باشیم؟

  • چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • بعد از قرارداد 1975 الجزایر میان ایران و عراق و قطع حمایت شاه از کردهای عراق، فشارها بر روی حکومت صدام حسین کم شد، اسرائیل که همیشه اعراب به ویژه ناسیونالیست هایی امثال آن دیوانه تکریتی، صدام حسین، را تهدیدی برای موجودیت خود می شمرد، ...

    درباب یانکی ها، ایران، خاورمیانه و باقی قضایا

  • جمعه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
  • گفته اند که جدیت افراطی بوش و بی عملی اوباما هر دو برای خاورمیانه زیانبار بود، چین و روسیه هر دو در تلاش برای بازی کردن نقش موثر در این منطقه اند، هند، ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی هم بی کار ننشسته اند، روال قدرت ...

    گالــــری