اقتصاد بدون نفت!

  • پنجشنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  • مصدق السلطنه شعار اقتصاد بدون نفت را باب کرد، شعاری زیبا که بعید بود فقط با شور بتوان آن را محقق کرد. با این حال داریوش همایون فقید به درستی اشاره می کند که اگر یک نفر توانسته باشد ان را عملی کرده باشد، کسی ...

    گالــــری