دولت چه کند تا تعداد بیشتری سر کار باشند؟

  • پنجشنبه - ۳ فروردین ۱۳۹۶
  • در مملکت آریایی اسلامی منظور بسیاری از مردم از ایجاد اشتغال اینست که دولت جوانان بیشتری را در ادارات به کار بگمارند یا کارخانه و شرکتی تاسیس کند تا جوانان جویای کار از کف خیابان ها جمع شوند  و سروسامانی بگیرند. کل حرف این است ...

    گالــــری