در باب ژنرال

  • یکشنبه - 24 تیر 1397
  • خیلی ها فکر می کنند که دوران ژنرال پینوشه در شیلی دوران سلطه بی چون و چرای اقتصاد بازار (همان نئولیبرالیسم) بود؛ تجربه ای که به باور منتقدان در دهه 1980 و در قدرت بودن ژنرال شکست خورد و در واقع شکوفایی اقتصاد شیلی را ...

    اقتصاد به سبک کره شمالی

  • یکشنبه - 10 تیر 1397
  • کره شمالی بر اساس نوعی ایدئولوژی خاص به نام جوچه اداره می شود که به قولی مارکسیسم- لنینیسم با طعم کره ای است و عمدتا حاصل اجتهاد پیشوایان بزرگ این دوزخی ترین کشور روی زمین است تا "سوسیالیسم" واقعی اجرا شود؛ در مورد اقتصاد هم ...

    گالــــری