افسانه چشم بادامی ها و تعامل با جهان!

  • شنبه - 21 مهر 1397
  • دیدم ادعایی مطرح شده است که ژاپن حتی قبل از پیشرفت های چشمگیر بعد از جنگ جهانی دوم به این سو هم ملت پیشرفته ای بود  و بعد از آن هم با تکیه بر همان نظم و عزم قوی کاری به یک کشور توسعه یافته ...

    گالــــری