پیشنهادی برای درمان تندروی و بی ترمز بودن

  • شنبه - 25 شهریور 1396
  • پس از مرگ مائو، پیشوای چین، آن همه مصیبت که دیدگاه های مترقی! او به بار آورده بود، عده ای زیادی را در حزب به فکر تغییر مسیر انداخت. آنها فهمیده بودند با شعار و ایدئولوژی کار پیش نمی رود و حکایت دنیا واقعی مثل ...

    چرا از حکومت های جدید باید بیشتر ترسید؟

  • یکشنبه - 17 مرداد 1395
  • مهدی خانبابا تهرانی از چپ های سابق که پیشینه حضور در چین دوران مائو را هم داشت، از کیش شخصیت پیشوا در آن زمان می گفت و مصیبت هایی که انقلاب فرهنگی برای چین به بار آورد. آن دوره نمایش های توده ای و خیابان ...

    گالــــری