“نفت” مسئله مرگ و زندگی نیست چیزی فراتر از هر دوی اینهاست!

  • سه شنبه - 6 مهر 1395
  • بسیارانی تصور می کنند که واقعا در مملکت ایرانی اسلامی ما خبرهایی است و این حوالی کرور کرور استعداد خوابیده است. انگار همه چیز حی و حاضر است و فقط یک "یا علی" نیاز است تا ایران بشود سوییس! آنها بر این باورند که به ...

    گالــــری