یک پرش بلند به جلو!

  • پنجشنبه - 16 شهریور 1396
  • چینی ها در سال های پایانی دهه 1950 در کشاکش رقابت با برادر بزرگ (شوروی) تصمیم گرفتند هرچه سریعتر کشور را صنعتی کنند، مائو که از خورشچف دلی خوش نداشت و آنچه در شوروی رخ می داد را مبتنی بر سوسیالیسم اصیل نمی دانست تصمیم ...

    گالــــری