ایران به کدام سو خواهد رفت؟ ونزوئلا یا شیلی؟

  • یکشنبه - 16 اردیبهشت 1397
  • زمانی در مملکت آریایی اسلامی چنان اوضاع عایدات نفت و ذخایر پترودلار خوب بود که کسانی می گفتند آنقدر پول داریم که می توانیم مشکلاتمان را بخریم؛ حاصل آن خوش خیالی مصیبتی تمام عیار بود و شاه ایران سرنوشتی تراژیک داشت، بعدها هم در دوران ...

    گالــــری