دولت اعتدال نئولیبرال است؟

  • دوشنبه - 27 آذر 1396
  • یکی از به اصطلاح اتهام هایی که خیلی ها دوست دارند؛ دولت اعتدال را به آن بنوازند این است که این دولت نئولیبرال است، از این بگذریم که اقتصاددان ها و افراد کمی خود را به طور رسمی نئولیبرال خوانده اند و خیلی منتقدان ان ...

    گالــــری