ضریب مقاومتی بودن یک کشور، مسکن مهر و باقی قضایا

  • چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
  • بعد از زلزله غرب کشور و کشته شدن بسیاری از هموطنان، در فضای اجتماعی ایران سوال درباره مسکن مهر هم بالا گرفت؛ اظهارنظرهای بسیاری هم از زبان اهالی سیاست اینجا و آنجا نقل شد، کسانی گفتند این پروژه استانداردهای لازم را نداشته است و کسانی ...

    گالــــری