الگویی دیگر برای پوپولیسم مصدقی

  • دوشنبه - ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
  • در سال 1317 مکزیکی ها اولین کشوری بودند که سراغ ملی کردن نفت رفتند، درست 12 سال پیش از آنکه این قضیه برای ایران رخ بدهد، در آنجا بر خلاف ایران بیشتر شرکت های امریکایی فعال بودند، آنها به وضع بد کارگران بی توجه بودند ...

    گالــــری