مسکن مهر و حق سرپناه

  • چهارشنبه - 15 آذر 1396
  • بحثی در فضای مجازی درگرفته بود که با وجود تجربه های مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورها آیا اساسا رواست که دولت ها برای تامین مسکن برای شهروندان کم درآمد دست به کار شوند و ابرپروژه هایی مثل مسکن مهر را کلید بزنند ؟ یک ...

    گالــــری