در باب ضروری ترین نوع استقلال برای مملکت

  • چهارشنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
  • چند سال پیش مصاحبه خبرنگار صدا و سیما با مردی میانسال خیلی سروصدا کرد و مدتها مضمون خنده اهل دل شده بود؛ مصاحبه شونده مذکور با داد و فریاد می گفت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند به خاطر اینکه ما  خودکفا شدیم و ...

    گالــــری