دولت مطلوب رندان!

  • چهارشنبه - 29 دی 1395
  • فرض کنید که دولت از همین فردا  تصمیم بگیرد ماهانه هزینه های زندگی حداقلی را یکجا برای همه شهروندانش پرداخت کند، یعنی "همه افراد" اعم از فقیر و غنی و شاغل و بیکار مقداری پول دریافت می کنند تا اموراتشان بگذرد، اگر شاغلند که این ...

    گالــــری