در باب هنر مرد سیاسی در ایران

  • دوشنبه - ۸ شهریور ۱۳۹۵
  • شاه سابق ایران زندگی جالبی داشته است، او خودش را نظرکرده خداوند می دانست و عزیزی رِند می گفت ادعایش خیلی پرت هم به نظر نمی رسید؛ همینکه سه بار به ادم سوء قصد کنند و هربار میلیمتری از مرگ فرار کنی و حداکثر خراشی ...

    گالــــری