ما در یک عصر طلایی زندگی می کنیم!

  • چهارشنبه - ۳ شهریور ۱۳۹۵
  • “بی شرمی بی داد می کند... مملکت مثل چرخ کوزه گری به دور خود می چرخد... و عوام الناس حکم گوسفندانی رام و بی شبان را دارند... فقیر دیروز، امروز به مال و منال رسیده و ثروتمند دیروز مجیز او را می گوید.”   این توصیف مربوط ...

    گالــــری