رشد اقتصادی مردم را می کشد، شانس آوردیم!

  • یکشنبه - 2 آبان 1395
  • خیلی ها پذیرفته اند که رشد اقتصادی یک کشور باعث افزایش عمر متوسط (مورد انتظار) شهروندان آن می شود، به زبان ساده ثروت بیشتر به شادی و سلامت بیشتر هم می انجامد. این البته معقول به نظر می رسد، ولی شواهد تجربی آن را تایید ...

    گالــــری