سرمایه گذاری در ایران چقدر جذاب است؟

  • دوشنبه - 1 شهریور 1395
  • به ویژه پس از برجام در رابطه با فرصت های سودآور سرمایه گذاری در ایران بسیار صحبت می شد و شنیده می شد که برخی آن را بزرگترین بازار دست نخورده جهان می دانستند، ولی به واقع ایران چقدر از نظر سرمایه گذاری جذابیت دارد؟   شاخص ...

    گالــــری