آزادسازی یا چپاول؛ دو تجربه متفاوت

  • یکشنبه - ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
  • رندان معتقدند در روسیه بعد از فروپاشی شوروی، به بهانه خصوصی سازی بنگاه های دولتی و حرکت به سوی بازار آزاد در عمل همه ثروت کشور به حراج گذاشته شد، در همان سال های بحرانی دهه 1990 یک "بخش خصوصی" بسیار بی رحم (موسوم به ...

    گالــــری