خروجی بالقوه اقتصاد یک کشور چقدر است؟

  • دوشنبه - 23 مرداد 1396
  • شاخصی وجود دارد به نام "شکاف خروجی اقتصاد" ("شکاف جی دی پی") که به زبان ساده می گوید خروجی فعلی اقتصاد تا چه اندازه با حدی که می توانست باشد، فاصله دارد؛ این عدد به صورت درصدی از خروجی اقتصاد بیان می شود و می ...

    گالــــری